POSTtin.com

Nơi dành cho mọi người đăng tin lên các website của QuocKhi.com

Giới thiệu

Do các website của QuocKhi.com đều sử dụng nền tảng Google sites không có tính năng đăng tin nên chúng tôi tạo ra POSTtin.com để cho mọi người có thể đăng tin lên các website theo những cách sau:

Cách 1: với những thành viên đã có tentuoi.com, hãy đăng toàn bộ nội dung tin của bạn lên một trang trên website YourName.tentuoi.com và gửi link trang này cho POSTtin.com. Hãy lấy đường dẫn tùy chỉnh của trang là một số thứ tự và không bao giờ được thay đổi đường dẫn này và đừng đưa trang đó làm trang con của một mục trình đơn vì sẽ làm thay đổi đường dẫn của trang.

Cách 2: với các doanh nghiệp và những người chưa có tentuoi.com, hãy gửi link bài viết trên website của doanh nghiệp.